رتبه های ممتاز امتحانات ترم اول دبیرستان امین دی 93

برترین های انضباطی ترم اول = پایه اول :عرفان شیرمحمدی ، امیرمهدی منصوری ، علیرضا منصوری ، محمدجواد پیمانی (حیدر)، مهدی خانی ، محمد صرامی ، علیرضا چرمی ، مهدی مهدوی و رضا نامداریان . پایه دوم ریاضی : ابوالفضل جعفری پور ، سیدحامد سیرانی ، مرتضی کریمی و محمد یزدی . پایه سوم ریاضی : سجاد صرامی ، محمدحسین طاهری ، علی کریمی ، محمدرضا کریمی ، امیرحسین منصوری و داوود هلیلی . پایه چهارم ریاضی : محمد حاجی ابراهیمی ، حمید عسکری ، علیرضا مختاری ، محمد اردشیری ، امیرحسین رحمتی ، رسول قندی و محمدرضا کمالی . پایه چهارم ادبیات : احمدرضا ابراهیم بابایی و اسماعیل بهرامی     
اهداف دوره متوسطه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 07 آبان 1389 ساعت 20:10

نظام آموزشي متوسطه بمنظور آماده سازي جوانان براي زندگي مناسب و انجام وظايف شغلي و ورود به بازار كار و اجتماع و همچنين انجام هدايت تحصيلي و تامين ساير نيازهاي و توجه به ارزشها و هنجارهاي جامعه و دستاوردهاي علمي ، فني و هنري و مقتضيات زمان و مكان ، تحول و بهسازي را ضروري مي نماياند.

نظام آموزشي متوسطه در سال تحصيلي 79-78 به شيوه سالي واحدي در پايه اول اجرا شد و از سال تحصيلي 81-80  در پايه (اول و دوم و سوم) دوره متوسطه در حال اجرا ميباشد.

جهت اطلاع بيشتر دانش آموزان از ساختار ، عناوين دروس، تعداد واحد ها و ساعات هفتگي دروس، ويژگيها و مقررات و ضوابط مربوط به نظام آموزش متوسطه به شيوه سالي واحدي بشرح ذيل اعلام ميشود. دقت و تعمق در اين موارد بر آگاهيهاي دانش آموزان ميافزايد و از بروز مشكلات احتمالي خواهد كاست.

ساختار نظام آموزش متوسطه :

نظام آموزش متوسطه شامل سه شاخه ((نظري)) ، ((فني و حرفه اي)) و ((كارو دانش)) ميباشد و دانش آموزان پس از گذراندن پايه اول بر حسب استعداد ، رغبت ، عملكرد تحصيلي و امكانات موجود به يكي از شاخه ها هدايت تحصيلي مي شوند .

الف- شاخه متوسطه نظري:

هدف از اين شاخه اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي و پرورش ملكات و صفات اخلاقي ، بينش سياسي و اجتماعي ،شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مساعد جهت هدايت آنان به مسير هاي تحصيلي مناسب ، احراز آمادگي نسبي براي ادامه تحصيل در آموزش عالي است اين شاخه از 4 رشته ادبيات و علوم انساني ، رياضي فيزيك ، علوم تجربيو علوم و معارف اسلامي تشكيل مي شود . از مجموعه واحد ها حدود 52 واحدرا دروسمشترك و حدود 44 واحد را درو.س اختصاصي تشكيل مي دهد.

دروس عمومي: دروس است كه آموختن آنها براي ارتقا بينش علمي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي دانش آموزدوره متوسطه ضرورت دارد. آن دسته از دروس عمومي كه در تمام شاخه هاي متوسطه با محتواي يكسان ارائه ميگردد دروس مشترك ناميده مي شود.

دروس اختصاصي: دروسي است كه داش آموز با گذراندن آنها پايه علمي يا علمي مناسبي براي ورود به بازار كار و اشتغال با ادامه تحصيل در سطوح عاليتر در يك رشته ياگرايش خاص را كسب مي كند.

دروس انتخابي : دروسي است كه دانش آموز به منظور پرورش علايق و استعداد ها و يا رفع نيازهاي آموزشي خود از بين مجموعه اي از دروس فعاليت محور برابر دتور العمل مربوط انتخاب مي كند . دروس انتخابي مشتمل بر موارد ذيل است:

الف- درسهاي پرورشي : درسهايي است كه به منظور تعميق باورهاي ديني ، رشد فضائل اخلاقي ، تقويت مهارتهاي زندگي فردي و اجتماعي و رشد استعدادها ي هنري ،‌با توجه بهاستعداد و علايق دانش آموز به صورت فعاليتهاي خاص و مطابق با شيوه نامه ارائه ميشود.

ب- درسهاي جبراني : درسهايي است كه به منظور جبران ضعف درسي دانش آموز و كاهش افت تحصيلي ، با رعايت سر فصل درس هاي مربوط ، ارائه ميشود .

ج- درسهاي تكميلي : درسهايي است كه به منظور توسعه و تعميق آموخته هاي دانش آموز و با رعايت سرفصل درسهاي مربوط، ارائه مي شود.

دروس اختياري : دروسي است كه به تعداد واحدهاي موردنياز هر يك از رشته هاي مهارتي شاخه كارو دانش متناسبباماهيت و هدفهاي هر رشته يا گروه بر حسب شرايط و مقتضيات منطقه آموزشي برابر ضوابط مربوط به دانش آموز شاخه كارو دانش ارائه ميشود.

هدايت تحصيلي

در نظام آموزش متوسطه به شيوه سالي واحدي دانش آموز با توجه به استعداد ، علاقه و عملكرد تحصيلي و امكانات محلي در مسير هاي مختلف و مورد نياز كشور هدايت مي شود.

ملاكهايي كه در هدايت تحصيلي به آنها استناد مي شود عبارتند از:

 نمرات دوره راهنمايي تحصيلي وپايه اول متوسطه دانش آموز

 نظر مشاور كه بر اساس عوامل زير طي نمون برگهاي( فرمهاي) مختلف جمع آوري و ارائه ميشود.

نظر دانش آموز

نظر والدين دانش آموز

نظر دبيران دروس مرتبط با شاخه ها

نتايج آزمونهاي رغبت و استعداد

نظر مشاور بر اساس بررسي پرونده تربيتي ‌،‌ تحصيلي دانش آموز

ويژگيها (مزاياي) نظام سالي واحدي

پيوستگي دروس

كاهش ساعات هفتگي هر درس

افزايش زمينه ارتباط بين معلم و دانش آموز

افزايش استحكام يادگيري دانش آموز

حذف اوقات بدون برنامه در بخشي از برنامه هاي درسي

افزايش طول مدت آموزش

ارائه آموزش تدريجي مستمر

مشخص نمودن رشته تحصيلي كليه دانش آموزان در پايان پايه اول

توجه به تفاوتهاي فردي

توجه به منابع و امكانات و مسائل اجرايي، پشتيباني مدارس و شرايط اجتماعي و فرهنگي

ساده بودن مقررات و شرايط آموزش

كاهش امتحانات پاياني و اضطراب ناشي از آن

اهم مقررات نظام آموزش به شيوه سالي، واحدي

-آموزش در دوره متوسطه مبتني بر شيوه سالي واحدي و طول دوره آموزش 3 سال است.

-دانش آموزي كه پايه اول را مردود شود با رعايت ساير شرايط مي تواند حداكثر 4 سال تحصيلي در مدارس روزانه تحصيل كند.

فرايند آموزش هر درس بطور پيوسته ، در طول سال تحصيلي انجام مي شود .

-محتوي ، ساعات آموزش و ميزان تاثير هر درس در معدل گيري بر اساس تعداد واحدهاي آن درس مشخص مي شود.

-ارزشيابي در سال اول بصورت پايه اي است چنانچه دانش آموز ضوابط ارتقا را كسب نكند بايد كليه دروس اين پايه را تكرار كند.دانش اموزي كه در پايه اولب دو سال مردود مي شود حق ادامه تحصيل در واحد آموزشي روزغانه را ندارد و در صورت تمايل ميتوانددر واحد آموزشي بزرگسالان و يا بصورت داوطلب آزاد (متفرقه ) ثبت نام كند و اادامه تحصيل دهد .

-ارزشيابي هر يك از دروس پايه هاي دوم و سوم مستقل است و قبولي يا مردودي در هر درس تاثيري بر ساير دروس ندارد.

در هر سال تحصيلي كليه واحدهاي دروس ندارد.

در هر سال تحصيلي كليه واحدهاي درسي هر پايه برابر جداول مربوط به دانش آموز ارائه ميشود و واحدهاي دروس انتخابي نيز با توجه به استعدادو علاقه دانش آموز و امكانات واحد آموزشي برابر شيوه نامه مربوط ارائه مي شود.

-چنانچه دروس باقي مانده از پايه دوم پيش نياز دروس پايه سوم باشد دانش آموز پايه سوم بايد اين دروس را با رعايت ضوابط پيش نياز به همراه ساير در.وس پايه سوم برابر مقررات و حداكثر تا 34 واحد انتخاب كند و باقيمانده دروس پايه سوم را در تابستان همان سال انتخاب كند . اگر دانش آموز پايه سوم قبلا از درس پيش نياز نمره 7 تا 10 را كسب كرده باشد انتخاب دروس پيش نياز و اصلي

به صورت همزمان و يا دروس اصلي مقدم بر دروس پيش نياز براي وي بلامانع است . چنانچه دروس باقيمانده از پايه دوم پيش نياز دروس پايه سوم نباشد انتخاب اين دروس به تابستان سال سوم موكول مي شود.

-دانش آموزان پايه اول و دوم چنانچه پس از برگزاري امتحانات خرداد ماه موفق به گذراندن برخي از دروس مربوط نشوند، موظف مي باشند در امتحانات آن دروس كه در شهريور ماه برگزار ميشود شركت كنند. براي اين قبيل دانش آموزان برابر شيوه نامه مربوط در تابستان ، كلاسهاي تقويتي بصورت متمركز يا غير متمركز تشكيل خواهد شد.

-براي دانش آموزان سال سوم كه به هر دليل موفق به گذراندن تعدادي از دروس پايه دوم يا سوم يا دروس انتخابي نمي شوند دوره تابستاني (به مدت 8 هفته آموزش و 2 هفته امتحان و اعلام نتيجه ) اجرا مي شود، كه 32 واحد ازدروس باقيمانده (از اين تعداد حداكثر 10 واحد بصورت حضوري و مابقي بصورت غي حضوري) را مجاز به انتخاب خواهند بود . انتخاب همزمان دروس پيش نياز و اصلي براي دانش آموزان سال سوم در دوره تابستان و امتحانات دي ماه سال بعد با رعايت ساير شرايط و ضوابط بلامانع است.

-ساعات آموزش هفتگي دروس نظري و عملي در دوره تابستاني 3 برابر آموزش هفتگي آن دروس در طولسال تحصيلي است.

دانش آموز سال سوم چنانچه در پايان تابستان نز موفق به گذراندن برخي از دروس پايه دوم يا سوم نشود ميتواند در امتحانات دي ماه شركت كند و حداكثر 32 واحد از دروس باقيمانده را امتحان دهد و يا برابر مقررات در واحد آموزشي بزرگسالان و يا بصورت داوطلب آزادثبت نام كند و باقيمانده دروس را بگذراند.

-حداكثر سن ثبت نام ( ملاك محاسبه اول مهر ماه هر سال) در پايه اول، دوم و سومبه ترتيب 18 ،19 ، 20 سال تمام است.

- ارزشيابي از آموخته هاي هاي دانش آموز در هر درس به سه صورت ورودي (در آغاز سال تحصيلي توسط معلمان) و پاياني ( تراكمي) به عمل مي آيد.

نمره ارزشيابي تكويني در هر ماده درسي در هر سال تحصيلي در دو نوبت تعيين و منظور مي شود .
 

نظرات 

 
0 #1 معاون متوسطه 1391-09-11 15:13
در دوره متوسطه مردودی مطرح نیست
جواب:از اینکه مطلب را تکمیل نمودید ممنونیم.
Quote
 

اضافه کردن نظر

Security code
ّروز آوری کد امنیتی

ارسال پیامک ازطریق سایت

انتخاب معلم

نام شما

متن پیام ارسالی

شوراهای دانش آموزی93/94

گالری تصاویر دبیرستان امین

برنامه های امتحانی امین

آموزش های خانواده امین

اردوهای برگزار شده امین

آمار بازدیدکنندگان از سایت

تاریخ افتتاح سایت 88/6/25

گروه ممتازجهت تعویض رفرش

5_350x267.jpg

رتبه 6 کنکور 93 رشته ادبیات


  پوریا خانی افتخاردبیرستان امین

سال نو همگی شما مبارک


گروه های اموزشی دبیرستان

نظر سنجی سایت امین 88

نظرشمادرمورد سایت امین88
 

نواخته شدن زنگ مهر در امین


جستجوی داخلی در سایت امین 88

ارزشیابی دبیران امین توسط دانش آموزان

جهت ورود به فرم ارزشیابی اینجاکلیک کنید

فرم ارسال مطالب ازطرف شماجهت نمایش درسایت

جهت ورود اینجا را کلیک کنید